अन्नछत्र

 

गोशाला

 

 

गोशाले मध्ये गाइंची सेवा करण्यात येते. मंदिराने आपल्या आवारामध्ये गोशाला उभारली आहे, जेणे करून गाइना पूजेचे नेवेध्य देण्यात येईल व पूजा पूर्णत्वास येईल