Contacts

Contact info

गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू
गुरुः देवो महेश्वरा
गुरु शाक्षात परब्रम्हा
तस्मै श्री गुरुवे नमः

श्री दत्त मंदिर संस्थान, रुईभर , ता .जी .धाराशिव(उस्मानाबाद), महाराष्ट्र. फोन : 9४२२०७०३१३, कार्यकारी संपादक - ९४२२०६६२९८, वितरण व्यवस्थापक - ९४२२०७०३१३ इतर - ७०५७३७०४०७
Telephone: +91 9422066298
E-mail: bmkawhale@gmail.com

Contact