या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
संतोष रुस्तुमराव पतंगे 12/03/2018 9921101121, 9422873314 गोपालनगर विमान ताळासमोर सांगवी नांदेड नांदेड कृष्ण पक्ष फाल्गुन दशमी
वृजन राकेश अंधारे 12/03/2018 9764440732 राकेश केशव अंधारे फ१७ मिलिंद अपार्टमेंट होल्लीबोल ग्राउंडजवळ लक्ष्मीनगर. कृष्ण पक्ष फाल्गुन दशमी
विवेकानंद चान्द्रशेखर डोंगरे 14/03/2018 8381075944 मु.पो. मानालूर मानालूर 03/14/2014(तृतीया)
रमेश अनाजी जाधव 15/03/2018 मुंबई पारीजात सोसायटी दुसरा मजला न.२ सेक्टर न.१८ नेरूर नवी मुंबई 400706 मुंबई कृष्ण पक्ष फाल्गुन त्रयोदशी
विश्वास बाजीराव पाटील 18/03/2018 मु.पो. वाकडी ता. परांडा जिल्हा उस्मानाबाद उस्मानाबाद शुक्ल पक्ष चेत्र प्रतिपदा
मंगल जीवनराव मोटेगावकर 18/03/2018 9765186316 पोलीस कोर्टार बाभळगाव जिंतूर जिंतूर शुक्ल पक्ष चेत्र प्रतिपदा
सुर्यकांत गुरूसंत पतंगे 18/03/2018 9767464221 विनायक नगर , नांदेड नांदेड शुक्ल पक्ष चेत्र प्रतिपदा
रामचंद्र पंढरीनाथ तांबोळकर 19/03/2018 शुक्ल पक्ष चेत्र द्वितीया
शांतावीर महादेव क्षीरसागर 19/03/2018 मु.पो.ता. रेणापूर जिल्हा लातूर लातूर शुक्ल पक्ष चेत्र द्वितीया
मुकुंद रंगनाथ भातंब्रेकर 20/03/2018 चैतन्य निवास बँक कॉलोनी हमबिरे प्लॉट, उस्मानाबाद उस्मानाबाद शुक्ल पक्ष चेत्र तृतीया