ब्लॉग डिटेल्स


दृढ व अमर्याद विश्वास


<p>दृढ व अमर्याद विश्वास हा एक फक्त ईश्वरावरच ठेवावा .कारण तो आपल्या विश्वासातच आहे .ईश्वराचे ठायी असा विश्वास ठेवण्यासाठी स्वच्छ मनाची गरज असते . मन स्वच्छ ठेवण्यासाठीही कर्माशिवाय पर्याय नाही . मनुष्य मागचे न फेडता आधी पुढचे कल्याण कसे होईल याचा विचार करतो . पण ईश्वरी सूत्र तसे नाही .<br /> जीवनात सुखदु:ख दोन्ही आपण स्वीकारलीच पाहिजेत कारण ती आपणच निर्माण केलेली आहेत . हे सूत्र लक्षात घेतले तर मनुष्य सरळ वागू शकेल . आपण हे मागच्या जन्माचे फेडतोय , <span class="text_exposed_show">आता आपण तसे वागू नये , एवढे समजले तर मनुष्याला दु:खच होणार नाही . यासाठी आपली शक्ती ,सहनशीलता वाढविली पाहिजे . आपली योग्यता वाढविली पाहिजे व योग्यतेने इतरांचा आपल्या परिस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे . पण यासाठी आपण स्वत: प्रयत्न करायला हवा .<br /> <span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1/1/16/1f52f.png" width="16" /><span class="_7oe">🔯</span></span> <span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1/1/16/1f52f.png" width="16" /><span class="_7oe">🔯</span></span><br /> ।। श्री गुरुदेव दत्त ।।<br /> <span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png" width="16" /><span class="_7oe">🙏</span></span><br /> <span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /><span class="_7oe">🌷</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /><span class="_7oe">🌷</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /><span class="_7oe">🌷</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /><span class="_7oe">🌷</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /><span class="_7oe">🌷</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /><span class="_7oe">🌷</span></span><span class="_5mfr _47e3"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png" width="16" /></span></span></p>

Priya Kawhale